Wszystkie zgłoszone referaty będą recenzowane i po zakwalifikowaniu do druku zostaną opublikowane w formie elektronicznej jako materiały konferencyjne a po konferencji będą rekomendowane do druku w renomowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych takich jak:

  • Interdisciplinary Journal of Engineering Sciences
  • Przegląd Mechaniczny
  • Hydraulika i Pneumatyka
  • Open Engineering https://www.degruyter.com/view/j/eng

Warunkiem opublikowania przyjętego do druku tekstu referatu będzie wniesienie opłaty konferencyjnej.

Autorzy proszeni są o zgłaszanie tytułów i streszczeń referatów (do 500 słów) nigdzie dotąd niepublikowanych pod adresem sekretariatu konferencji do 28 lutego 2018. Termin nadsyłania pełnego tekstu referatu upływa 31 marca 2018.

Referaty będą wygłaszane w językach polskim i angielskim.

Informujemy, że referaty powinny być napisane w programie Word według załączonego wzoru. Prosimy o umieszczanie podpisów pod rysunkami i wykresami w języku polskim i angielskim.